21 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

AUTORIZĂRI COSTRUCȚII

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire

cerere tip de la camera 4 – C.I.C.;
certificatul de urbanism în copie;
dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
documentaţia tehnică – D.T.în dublu exemplar;
avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism (în copie):
          • expertize tehnice – dacă este cazul;
          • verificator tehnic – dacă este cazul;
          • M.L.P. – dacă este cazul;
          • inspecţia în construcţii – dacă este cazul;
actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
dovada privind achitarea taxelor legale.

Planul de situaţie

privind amplasarea obiectivelor investiţiei – planşă pe suport topografic vizată de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute

DOCUMENTE / CERERI